Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết có nội dung hữu ích dành cho độc giả, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "kienthuctre". (Ví dụ: Khối lượng riêng của sắt là bao nhiêu kienthuctre). Tìm kiếm ngay
16 lượt xem

Giáo trình lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam

Xem cùng kiến thức trẻ Giáo trình lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam

Giáo trình lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam chỉnh sửa bởi: PGS.TS. Trình Mưu Giáo trình lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam chỉnh sửa bởi: PGS.TS. Trình Mưu phần lớn tác giả: unknown Phiên phiên bản trực tuyến: http://voer.edu.vn/c/f402b395 MỤC LỤC một. Bài mở đầu : Nhập môn lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam 2. Chương một: Sự xây dựng của Đảng cùng sản Việt Nam 2.một. I. Tình hình toàn thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 2.2. II. phần lớn trào lưu yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 2.3. III. Hội nghị xây dựng Đảng và Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng 3. Chương 2: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) 3.một. I. Đảng lãnh đạo trào lưu cách mệnh (1930-1935) 3.2. II. Đảng lãnh đạo trào lưu dân chủ (1936-1939) 3.3. III. Đảng lãnh đạo trào lưu phóng thích dân tộc, khởi nghĩa giành chính quyền (1939-1945) 3.4. IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử hào hùng 4. Chương 3: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954) 4.một. I. Lãnh đạo xây dựng và phòng thủ chính quyền, sẵn sàng kháng chiến trong toàn quốc (1945-1946) 4.2. II. Lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (1946-1950) 4.3. III. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Đảng lãnh đạo tăng cường cuộc kháng chiến tới thắng lợi (1951-1954) 4.4. IV. Ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm lịch sử hào hùng 5. Chương 4: Đảng lãnh đạo cách mệnh xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chông Mỹ, cứu nước (1954-1975) 5.một. I. Đường lối cách mệnh Việt Nam trong giai đoạn mới mẻ 5.2. II. tiến hành phần lớn kế hoạch quốc gia ở miền bắc và đấu tranh chống Mỹ và tay sai ở miền nam (1945-1965) 5.3. III. Nhân dân toàn quốc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975) 5.4. IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa, kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 6. Chương 5: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-2006) 6.một. I. toàn quốc quá độ lên chủ nghĩa xã hội và phòng thủ tổ quốc (1975-1986) 6.2. II. tiến hành đường lối thay đổi mẻ, tiến hành công nghiệp hóa, tiến bộ hóa giang sơn (1986-2006) 7. Chương 6: Tổng kết lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, thắng lợi và bài học 7.một. I. Những thắng lợi với ý nghĩa lịch sử hào hùng của cách mệnh Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng một/222 7.2. II. Những bài học lãnh đạo cách mệnh của Đảng Tham gia quyên góp 2/222 Bài mở đầu : Nhập môn lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam đối tượng người tiêu dùng xem sét Đảng cùng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiền phong thái mệnh, bộ tư vấn chống chọi của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta vẫn vượt qua mọi khó khăn gian nan và hy sinh, giành nhiều thắng lợi với ý nghĩa chiến lược và mang đặc thù thời đại, làm cho giang sơn, xã hội và con người Việt Nam ngày càng thay đổi mẻ thâm thúy. lịch sử hào hùng của Đảng là 1 trong mỗi pho lịch sử hào hùng bằng vàng. Hồ Chí Minh nói: “Với toàn bộ ý thức khiêm tốn của người cách mệnh, chúng ta vẫn với quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!” một. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, thủ đô, 2002, t.10, tr. 2. . Để ko ngừng tăng tích điện lãnh đạo và phát huy văn hóa truyền thống vẻ vang của tớ, Đảng cùng sản Việt Nam rất coi trọng công việc xem sét lịch sử hào hùng Đảng và tổng kết những bài học lịch sử hào hùng trong từng thời kỳ cũng như trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mệnh của Đảng. xem sét và tổng kết phần lớn bài học lịch sử hào hùng của Đảng là 1 trong mỗi phương pháp tốt để tăng trình độ lý luận của cán bộ, đảng viên, tăng tích điện lãnh đạo của Đảng, thêm phần khắc phục những Xu thế giáo điều và kinh nghiệm chủ nghĩa trong Đảng. Trên cơ sở xem sét và khái quát thâm thúy, trọn vẹn kinh nghiệm lịch sử hào hùng vẫn tích lũy được trong cuộc đấu tranh cách mệnh của Đảng, nếu ko hiểu được mối liên hệ lịch sử hào hùng thế tất và qua đó hiểu tiến trình trở nên tân tiến với thể với của rất nhiều sự kiện, Đảng mới mẻ với thể đề ra được một đường lối chính trị tuyệt đối. Đảng cùng sản Việt Nam là 1 trong mỗi tổ chức chính trị với quy luật hình thành, trở nên tân tiến vai trò lịch sử hào hùng riêng trong tiến trình lịch sử hào hùng Việt Nam. Do đó, lịch sử hào hùng Đảng là đối tượng người tiêu dùng xem sét của một khoa học riêng – khoa học lịch sử hào hùng Đảng. lịch sử hào hùng Đảng nối sát với lịch sử hào hùng dân tộc. Theo đó, lịch sử hào hùng Đảng là 1 trong mỗi khoa học chuyên ngành của khoa học lịch sử hào hùng và với quan hệ mật thiết với phần lớn khoa học về lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi ngành khoa học với một phạm vi xem sét ví dụ trong mối quan hệ biện chứng với phần lớn khoa học khác. Khoa học lịch sử hào hùng xem sét về xã hội và con người xã hội, xem sét về cuộc sống đời thường vẫn qua của quả đât một cách trọn vẹn trong sự vận động, 3/222 trở nên tân tiến, với những quy luật phổ thay đổi và đặc thù của nó. lịch sử hào hùng Việt Nam từ thời điểm năm 1930 là lịch sử hào hùng đấu tranh cách mệnh kiên cường và can đảm của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sản Việt Nam, nhằm mục tiêu xóa khỏi cơ chế thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ và mới mẻ, xây dựng cơ chế mới mẻ. Đảng cùng sản Việt Nam là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của nhân dân ta. Do đó, lịch sử hào hùng Việt Nam (từ thời điểm năm 1930 trở đi) và lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam gắn bó hữu cơ với nhau. cách mệnh là việc nghiệp của quần chúng nhân dân. Đảng là người đề ra đường lối cách mệnh và tổ chức lãnh đạo nhân dân tiến hành đường lối. Do đó, khoa học lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam là 1 trong mỗi khối hệ thống tri thức về quy trình hoạt động và sinh hoạt đa dạng chủng loại và phong phú của Đảng trong mối quan hệ mật thiết với tiến trình lịch sử hào hùng của dân tộc và thời đại. Với tư cách là 1 trong mỗi khoa học, lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam với đối tượng người tiêu dùng xem sét là tổ chức và hoạt động và sinh hoạt của Đảng và phần lớn trào lưu cách mệnh của quần chúng trình làng dưới sự lãnh đạo của Đảng. tiềm năng, yêu cầu, kết quả, nhiệm vụ – tiềm năng, yêu cầu: Liên quan tới đối tượng người tiêu dùng xem sét, tiềm năng của khoa học lịch sử hào hùng Đảng là làm sáng tỏ toàn bộ quy trình hình thành, trở nên tân tiến của tổ chức đảng và những hoạt động và sinh hoạt trọn vẹn của Đảng; xác minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là yếu tố hàng đầu đúng đắn mọi thắng lợi của cách mệnh Việt Nam; làm rõ những vấn đề với tính quy luật của cách mệnh Việt Nam; thêm phần tổng kết những kinh nghiệm lịch sử hào hùng phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và phòng thủ Tổ quốc; tuy vậy tuy vậy giáo dục niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mệnh Hồ Chí Minh. Yêu cầu của việc xem sét, soạn và giảng dạy lịch sử hào hùng Đảng là trình diễn quan khách quan, trọn vẹn và với khối hệ thống phần lớn sự kiện cơ phiên bản về lịch sử hào hùng Đảng qua từng giai đoạn và thời kỳ cách mệnh trong sự vận động, trở nên tân tiến và những mối liên hệ nội tại của nó. Trên cơ sở đó so sánh với yêu cầu thực tiễn để phân tích, kiểm tra phần lớn hoạt động và sinh hoạt của Đảng; xác minh những thắng lợi, thành tựu và những sai trái, thiếu sót trong quy trình Đảng lãnh đạo cách mệnh Việt Nam; khái quát được phần lớn sự kiện và thay đổi cố lịch sử hào hùng, vạch ra thực ra, thiên hướng chung và những quy luật quan khách quan chi phối sự vận động của lịch sử hào hùng. Yêu cầu quan yếu trong việc xem sét, soạn giáo trình và giảng dạy lịch sử hào hùng Đảng là phải căn cứ vào phần lớn nguồn sử liệu của Đảng, nhất là Văn kiện Đảng Toàn tập và Hồ Chí Minh Toàn tập. cũng chính vì “Với bộ Văn kiện Đảng Toàn tập, toàn bộ những người cần xem sét và sử dụng văn kiện Đảng đều với thể giản dị tìm thấy những tài liệu chính thức và xác thực”. “Việc xuất phiên bản Văn kiện Đảng Toàn tập nhằm mục tiêu phục vụ nhu yếu những tư liệu lịch sử hào hùng xác thực, với khối hệ thống cho công việc xem sét lý luận, xem sét và soạn lịch sử hào hùng Đảng”. “Công bố phần lớn văn kiện Đảng cũng là để phục vụ nhu yếu một nguồn tư liệu 4/222 chứa đựng những thông tin trung thực, chống lại những luận điệu xuyên tạc, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên và nhân dân làm rõ hơn hoạt động và sinh hoạt của Đảng và trào lưu cách mệnh của nhân dân, tuy vậy tuy vậy cũng trình làng với mình bè quốc tế về lịch sử hào hùng vẻ vang và những bài học kinh nghiệm của Đảng ta” . Đảng cùng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, thủ đô, 1998, t.một, tr. VI-VII. . Giảng dạy và học tập môn lịch sử hào hùng Đảng phải quan tâm sử dụng phương pháp tích hợp, sử dụng những kiến thức vẫn biết từ phần lớn môn học khác. Phương pháp giảng dạy và học tập ở bậc đại học cần ko ngừng phát huy tính làm chủ của giảng viên và tính chủ động của sinh viên. Điều đáng quan tâm là sinh viên với tích điện tự xem sét theo sự hướng dẫn của giảng viên, với yêu cầu kiểm tra tính đúng đắn của rất nhiều thông tin và tích điện phục vụ nhu yếu cho nhau phần lớn tri thức trong quy trình học tập. Trong sự nghiệp thay đổi mẻ, việc giảng dạy và học tập môn lịch sử hào hùng Đảng cần thay đổi mẻ uy lực về phương pháp để đạt được yêu cầu tập huấn. – kết quả, nhiệm vụ Với tư cách là khoa học về những quy luật trở nên tân tiến và hoạt động và sinh hoạt lãnh đạo của Đảng, lịch sử hào hùng Đảng với hai kết quả: kết quả nhận thức khoa học và kết quả giáo dục tư tưởng chính trị. kết quả nhận thức khoa học lịch sử hào hùng với tiềm năng trước hết là để phục vụ việc cải tạo xã hội theo đúng quy luật trở nên tân tiến của xã hội Việt Nam như một quy trình lịch sử hào hùng – tự nhiên. Việc hiểu biết thấu đáo những kiến thức và kinh nghiệm lịch sử hào hùng Đảng là cơ sở khoa học để với thể dự kiến những Xu thế trở nên tân tiến chủ yếu của xã hội và những điều kiện lịch sử hào hùng ví dụ với tác động tới những Xu thế đó. bằng phương pháp đó, khoa học lịch sử hào hùng Đảng cùng với phần lớn môn khoa học lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thêm phần tích cực tạo cơ sở lý luận để Đảng vạch ra đường lối, chủ trương, chính sách. Mặt khác, lịch sử hào hùng Đảng với kết quả giáo dục tư tưởng chính trị, tham gia vào việc xử lý những nhiệm vụ hiện tại. Những kiến thức khoa học về phần lớn quy luật quan khách quan của sự trở nên tân tiến lịch sử hào hùng cách mệnh Việt Nam với tác dụng quan yếu so với cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc trau dồi toàn thế giới quan, phương pháp luận khoa học, xây dựng niềm tin vào thắng lợi của cách mệnh Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó với quyết tâm phấn đấu tiến hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng. Để tiến hành kết quả đó, trong quy trình xem sét, giảng dạy và học tập lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam chúng ta với nhiệm vụ làm rõ những quy luật của cách mệnh Việt Nam, xem sét, trình diễn phần lớn điều kiện lịch sử hào hùng, phần lớn sự kiện và quy trình hình thành, trở nên tân tiến và hoạt động và sinh hoạt của Đảng, vượt trội là những nhiệm vụ tại đây: 5/222 + Làm sáng tỏ điều kiện lịch sử hào hùng, quy trình xây dựng thế tất của Đảng cùng sản Việt Nam – bộ tư vấn chống chọi của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Trong thời kì đầu ko phải là toàn bộ giai cấp công nhân vẫn tiếp thu được chủ nghĩa Mác – Lênin, mà chỉ với một phòng ban tiên tiến nhất tiếp thu được lý luận đó. phòng ban này đứng ra xây dựng đảng cùng sản, do vậy đảng cùng sản là 1 trong mỗi phòng ban của giai cấp công nhân và giai cấp công nhân tiến hành sứ mệnh lãnh đạo cách mệnh trải qua đảng cùng sản là đội tiền phong của tớ. Sự phối kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với trào lưu công nhân là quy luật chung cho sự xây dựng của rất nhiều đảng cùng sản trên toàn thế giới. Nhưng sự phối kết hợp đó ko theo một khuôn mẫu giáo điều, cứng nhắc, mà nó được tiến hành bằng con đường riêng lẻ, tuỳ theo điều kiện ví dụ về ko gian và thời kì. Yêu cầu của cách mệnh thuộc địa khác với yêu cầu của cách mệnh ở phần lớn nước tư phiên bản chủ nghĩa. Đảng cùng sản ở phần lớn nước tư phiên bản chủ nghĩa phải lãnh đạo cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản, còn đảng cùng sản ở thuộc địa trước hết phải lãnh đạo cuộc đấu tranh dân tộc chống chủ nghĩa thực dân. Vấn đề giai cấp ở thuộc địa phải đặt trong vấn đề dân tộc, yên cầu sự vận dụng và trở nên tân tiến sáng tạo lý luận Mác – Lênin về đảng cùng sản trong điều kiện một nước thuộc địa. + Làm rõ quy trình trưởng thành, trở nên tân tiến của Đảng nối sát với hoạt động và sinh hoạt xây dựng một chính đảng cách mệnh theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Khoa học xây dựng Đảng với nhiệm vụ xem sét những quy luật xây dựng đảng, xác định những nguyên tắc, tiềm năng, yêu cầu; những nguyên tắc và khối hệ thống phần lớn giải pháp phải tuân theo để xây dựng một chính đảng cách mệnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hình thành nên lý luận về xây dựng đảng. lịch sử hào hùng Đảng với nhiệm vụ làm rõ những hoạt động và sinh hoạt ví dụ của Đảng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm mục tiêu đạt được yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mệnh. Đó là việc tiến hành phần lớn nguyên tắc, vận dụng những nguyên tắc, tiến hành phần lớn giải pháp để làm cho Đảng trong trắng, vững mạnh, vừa đủ sức lãnh đạo cách mệnh. Đương nhiên giữa hai ngành khoa học đó với mối quan hệ mật thiết với nhau. + trình diễn quy trình hoạt động và sinh hoạt lãnh đạo cách mệnh của Đảng qua phần lớn thời kỳ, phần lớn giai đoạn cách mệnh trong mỗi bối cảnh lịch sử hào hùng ví dụ. Đó là quy trình đi sâu nắm vững phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng và trở nên tân tiến sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù thích hợp với bối cảnh quốc tế và thực tiễn của xã hội Việt Nam, để định ra cương lĩnh, vạch ra đường lối, xác định những chủ trương và giải pháp ví dụ cho từng giai đoạn cách mệnh. 6/222 Đó là quy trình đấu tranh về ý kiến tư tưởng trong nội bộ Đảng để xác định một đường lối đúng đắn, đấu tranh phòng thủ đường lối cách mệnh của Đảng, chống mọi dấu hiệu của tư tưởng hữu khuynh và “tả” khuynh, chống mọi shop của tư tưởng duy ý chí, chủ quan, giáo điều và phần lớn loại tư tưởng phi vô sản khác. Đó cũng là quy trình lãnh đạo và tổ chức quần chúng hành vi thực tiễn, giành thắng lợi từng bước tiến lên giành thắng lợi trọn vẹn, tiến hành triệt để phần lớn tiềm năng cơ phiên bản của cách mệnh Việt Nam do Đảng vạch ra. + trình diễn phần lớn trào lưu cách mệnh của quần chúng do Đảng tổ chức và lãnh đạo. nhằm mục tiêu theo những phương hướng cơ phiên bản do Đảng xác định, trào lưu cách mệnh của quần chúng trình làng một cách tự giác, hết sức sinh động, phong phú và sáng tạo. Sức sáng tạo của rất nhiều tổ chức đảng và quần nó rất to. Nó làm cho quyết tâm của Đảng trở thành hành vi cách mệnh, làm cho đường lối, chủ trương cách mệnh của Đảng trở thành thực tiễn, và do đó, tạo cơ sở cho việc bổ sung update, trở nên tân tiến và tuyệt đối đường lối cách mệnh của Đảng. Một đường lối cách mệnh đúng sẽ được quần chúng nhân dân ủng hộ và quyết tâm tiến hành. + Tổng kết những kinh nghiệm lịch sử hào hùng Đảng Khoa học lịch sử hào hùng Đảng với nhiệm vụ thêm phần tổng kết những kinh nghiệm từ những thành công và ko thành công của Đảng trong quy trình lãnh đạo cách mệnh, thêm phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của Đảng. Phương pháp xem sét Phương pháp xem sét nối sát với đối tượng người tiêu dùng xem sét. Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và tiềm năng cho hành vi của Đảng. Đường lối chính trị, hoạt động và sinh hoạt của Đảng là việc dấu hiệu ví dụ lý luận đó trong tình hình Việt Nam với toàn bộ Điểm chú ý vốn với của nó. Do đó, chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử hào hùng và tư tưởng Hồ Chí Minh với ý nghĩa vô cùng quan yếu so với khoa học lịch sử hào hùng nói chung và khoa học lịch sử hào hùng Đảng nói riêng. Đó là những cơ sở phương pháp luận khoa học để xem sét lịch sử hào hùng Đảng. Đảng cùng sản Việt Nam nhờ với hoạt động và sinh hoạt lý luận phụ thuộc chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử hào hùng, vẫn đi tới nhận thức được những điều kiện quan khách quan và sự chín muồi của những yếu tố chủ quan của sự trở nên tân tiến xã hội trải qua khối hệ thống công việc tổ chức và tư tưởng của Đảng so với quần chúng. Do đó, so với khoa học lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam, quan niệm duy vật về lịch sử hào hùng là chìa khóa để lý giải sự xuất hiện và trở nên tân tiến của Đảng như là 1 trong mỗi kết quả thế tất của lịch sử hào hùng đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Chỉ với đứng trên ý kiến lịch sử hào hùng mới mẻ với 7/222 thể kiểm tra được một cách khoa học phần lớn giai đoạn trở nên tân tiến của Đảng, trên cơ sở làm sáng tỏ địa vị quan khách quan và vai trò lịch sử hào hùng của Đảng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cũng như mới mẻ lý giải được rằng lý tưởng cách mệnh và những tiềm năng cao niên xuất phát từ lý tưởng đó, mà Đảng vẫn kiên trì theo đuổi từ thời điểm ngày mới mẻ xây dựng ko phải là do ý muốn chủ quan của một cá thể hoặc của một nhóm người tài tình lỗi lạc nào, cũng ko phải do “nhập cảng” từ ở ngoài vào, mà xét cho cùng là việc phản ánh quan khách quan của sự trở nên tân tiến lịch sử hào hùng – tự nhiên trong mỗi điều kiện lịch sử hào hùng nhất định. Với phương pháp luận khoa học, phần lớn nhà sử học chân chính với thể nhận thức được lịch sử hào hùng một cách đúng chuẩn chỉnh, khoa học. Họ với thể nhận thức và phản ánh đúng hiện thực quan khách quan lúc xem sét ngẫu nhiên một hiện tượng, một quy trình lịch sử hào hùng nào. xem sét lịch sử hào hùng Đảng yên cầu phải quán triệt ý kiến lịch sử hào hùng ví dụ mới mẻ với thể xem xét phần lớn sự kiện lịch sử hào hùng trong mỗi điều kiện và thời khắc ví dụ và trong mối quan hệ giữa chúng với nhau. Việc nắm vững và vận dụng ý kiến lịch sử hào hùng trong khoa học lịch sử hào hùng Đảng cho phép lý giải được tính sáng tạo cách mệnh trong đường lối, chủ trương của Đảng, cũng như làm rõ được cơ sở phương pháp luận của hoạt động và sinh hoạt lý luận của Đảng trong quy trình xem sét để quyết định những đường lối, chủ trương. Khoa học lịch sử hào hùng Đảng sử dụng những phương pháp xem sét ví dụ của khoa học lịch sử hào hùng nói chung, như phần lớn phương pháp lịch sử hào hùng và lôgích, đồng đại và lịch đại, phân tích và tổng hợp, quy nạp và suy diễn, ví dụ hóa và trừu tượng hóa Trong số đó quan yếu nhất là phương pháp lịch sử hào hùng và phương pháp lôgích cùng với sự phối kết hợp hai phương pháp đó. Nhiệm vụ thứ nhất của khoa học lịch sử hào hùng Đảng là phải làm sáng tỏ nội dung phần lớn giai đoạn lịch sử hào hùng đấu tranh của Đảng, với những sự kiện ví dụ sinh động và trong mối liên hệ với tính nhân quả giữa chúng với nhau, cho nên phương pháp được đặt lên hàng đầu trong khoa học lịch sử hào hùng Đảng là phương pháp lịch sử hào hùng. tuy vậy nếu phương pháp lịch sử hào hùng ko với sự kết thích hợp với phương pháp lôgích thì sẽ giảm đi đặc thù khái quát của nó, ko thể vạch ra được thực ra, thiên hướng chung và những quy luật quan khách quan chi phối sự vận động lịch sử hào hùng. hoạt động và sinh hoạt của Đảng trong quá khứ cơ phiên bản là hoạt động và sinh hoạt lãnh đạo, lên lịch sử hào hùng của Đảng đó là lịch sử hào hùng của sự lãnh đạo cách mệnh, lịch sử hào hùng của hoạt động và sinh hoạt nhận thức quy luật, đề ra đường lối, chủ trương cách mệnh. hoạt động và sinh hoạt đó vẫn được ghi lại, được thể hiện trong phần lớn cương lĩnh, quyết nghị, chỉ thị của Đảng, qua phát ngôn của rất nhiều lãnh tụ của Đảng. hoạt động và sinh hoạt xây dựng Đảng trong lịch sử hào hùng về tư tưởng và tổ chức cũng rất được thể hiện qua Điều lệ của Đảng. Do đó, để xem sét lịch sử hào hùng của Đảng, phương pháp quan yếu với tính đặc thù, buộc phải là phải xem sét phần lớn văn kiện Đảng, nhất là văn kiện phần lớn Đại hội và Hội nghị Trung ương. Nắm vững nội dung phần lớn văn kiện Đảng sẽ hiểu được đường 8/222 […]… tuệ của dân tộc Ý nghĩa lịch sử của việc xây dựng Đảng Đảng cùng sản Việt Nam xây dựng đầu xuân năm mới 1930 là kết quả thế tất của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới mẻ, Hồ Chí Minh viết: Đảng cùng sản Việt Nam là sản phẩm của sự phối kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam Đảng cùng sản Việt Nam được lịch sử giao cho sứ mệnh nắm… số đảng viên của Đông Dương cùng sản Đảng và An Nam cùng sản 29/222 Đảng Tính đến Hội nghị thống nhất là 310 đồng chí (ở Xiêm: 40, Bắc Kỳ: 204, Nam Kỳ: 51, Trung Quốc và nơi khác: 15, Trung Kỳ thì ghép vào Bắc Kỳ và Nam Kỳ) Sđd, 1998 t.2, tr 21 Hội nghị trọn vẹn nhất trí, tán thành việc thống nhất hai tổ chức Đông Dương cùng sản Đảng và An Nam cùng sản Đảng thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng cùng. .. định lập một đảng cùng sản kín kẽ, còn “”Thanh niên” không thay đổi để cải tổ dần ” Đảng cùng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, thủ đô, 1998, t.một, tr 536 một vài hội viên giác ngộ nhất của Hội Việt Nam cách mệnh Thanh niên hoạt động và sinh hoạt ở Trung Quốc được tổ chức thành một chi bộ với danh nghĩa chi bộ của An Nam cùng sản Đảng một vài chi bộ cùng sản tuần tự xây dựng ở Nam Kỳ Theo… Kỳ, Ngô Gia Tự, Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ Ngày 24-2-1930, theo yêu cầu của Đông Dương cùng sản Liên đoàn, Ban Chấp hành Trung ương nhất thời họp và ra Quyết nghị gật đầu đồng ý Đông Dương cùng sản Liên đoàn gia nhập Đảng cùng sản Việt Nam Đảng cùng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 1998, t.2, tr 26 Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng Hội nghị xây dựng Đảng vẫn trải qua Chính cương… giác ngộ cùng sản chân chính trong Tân Việt Cách mệnh Đảng trịnh trọng tuyên ngôn cùng toàn thể đảng viên Tân Việt Cách mệnh Đảng, toàn thể thợ thuyền nông dân và lao khổ biết rằng công ty chúng tôi vẫn chánh thức lập ra Đông Dương cùng sản Liên đoàn” Đảng cùng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, thủ đô, 1998, t.một, tr 404 đó là 1 trong mỗi chính đảng cách mệnh vô sản tiềm năng của đảng là… vô sản chiếm ưu thế một vài đảng viên tiên tiến của Tân Việt vẫn ngả sang Hội Việt Nam cách mệnh Thanh niên Số tiên tiến còn lại sẵn sàng để tiến tới xây dựng một chính đảng kiểu mới mẻ theo chủ nghĩa Mác – Lênin Sự xây dựng của Đông Dương cùng sản Đảng (6-1929) và An Nam cùng sản Đảng (8-1929) tác động uy lực tới sự phân hoá trong Tân Việt, những đảng viên tiên tiến vẫn tách ra xây dựng phần lớn chi bộ cùng sản. .. lên cơ chế cùng sản chủ nghĩa Theo kế hoạch, Đông Dương cùng sản Liên đoàn sẽ họp đại hội chính thức vào một trong những mỗi-một-1930 tuy vậy trên đường tới vị trí đại hội, phần lớn đại biểu vẫn bị địch bắt, tuy vậy Đảng vẫn tích cực hoạt động và sinh hoạt Chỉ trong bốn tháng ở Việt Nam với ba tổ chức cùng sản xây dựng, điều đó chứng tỏ xu thế xây dựng đảng cùng sản vẫn trở thành thế tất của trào lưu dân tộc ở Việt Nam phần lớn tổ chức cùng sản trên… những người cùng sản Đông Dương là xây dựng một đảng cách mệnh trung tính giai cấp của giai cấp vô sản, tức là 1 trong mỗi Đảng cùng sản trung tính quần chúng ở Đông Dương Đảng đó phải chỉ với một và là tổ chức cùng sản duy nhất ở Đông Dương” Sđd, tr 614 tuy vậy, tài liệu này chưa tới tay những người cùng sản Việt Nam Lúc đó Nguyễn Ái Quốc đang ở Xiêm tìm đường về nước thì nhận được tin Hội Việt Nam Cách… (1925), đổi thành Hội Hưng Nam (1926) Để giao thiệp với Hội Việt Nam cách mệnh Thanh niên, tháng 7-1926 Hội Hưng Nam đổi thành Việt Nam cách mệnh Đảng, rồi Việt Nam cách mệnh đồng chí Hội (7-1927) Trong khoảng thời kì 1926-1928, nhiều lần Hội Việt Nam cách mệnh Thanh niên và Việt Nam cách mệnh Đảng bàn việc thống nhất nhưng ko đi tới kết quả Vì thế, ngày 14-7-1928 Việt Nam cách mệnh đồng chí Hội… Hà Huy Tập , An Nam cùng sản Đảng xây dựng vào tháng 8 năm 1929 và khoảng tháng 11-1929, An Nam cùng sản Đảng họp Đại hội tại TP sài thành để trải qua đường lối chính trị, Điều lệ Đảng và lập Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tuy hai tổ chức cùng sản trên hoạt động và sinh hoạt riêng rẽ, thậm chí còn đả kích cho nhau, tuy vậy từ sự xây dựng Hội Việt Nam cách mệnh Thanh niên tới sự xuất hiện phần lớn tổ chức cùng sản là 1 trong mỗi xu thế . Giáo trình lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam chỉnh sửa bởi: PGS.TS. Trình Mưu Giáo trình lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam chỉnh sửa bởi: PGS.TS. Trình Mưu phần lớn tác giả: unknown Phiên. triển vai trò lịch sử hào hùng riêng trong tiến trình lịch sử hào hùng Việt Nam. Do đó, lịch sử hào hùng Đảng là đối tượng người tiêu dùng xem sét của một khoa học riêng – khoa học lịch sử hào hùng Đảng. lịch sử hào hùng Đảng nối sát với lịch sử hào hùng dân tộc lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam 2. Chương một: Sự xây dựng của Đảng cùng sản Việt Nam 2.một. I. Tình hình toàn thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 2.2. II. phần lớn trào lưu yêu nước ở Việt Nam


Xem cùng kiến thức trẻ Giáo trình lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam
Giáo trình lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam kiến thức trẻ

Kiến thức trẻ là Blog CỘNG ĐỒNG VÀ CHIA SẺ Tri thức trẻ, bạn là người yêu thích nội dung bài viết này. Hãy tặng cho chúng tôi xin 1 lượt Like, Share nhé. Xin cảm ơn Kiến thức trẻ là Blog nơi chuyên cập nhật những thông tin, kiến thức mới, sự hiểu biết hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm. Thông qua giáo dục hay tự học của chúng ta. Đặt quảng cáo tại đây zalo chính thức.

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *